Dla Autorów

 

Informacje dla Autorów

 1. Tekst nie powinien przekraczać 12 stron maszynopisu formatu A4 z uwzględnieniem następujących parametrów: margines 3,5 cm z lewej strony, czcionka Times New Roman 12, interwał 1,5, na stronie 30 wierszy po 60 znaków, tj. 1800 znaków.
 2. Teksty należy składać przez panel redakcyjny „Szkoły Specjalnej”
  e-szkolaspecjalna.pl zakładka Złóż manuskrypt w pełnej wersji oraz w wersji do recenzji. W tej ostatniej należy usunąć z nagłówka swoje nazwisko i afiliację, z publikacji odwołania do badań własnych (można maskować dane pozwalające zidentyfikować Autora używając symboli XY), z bibliografii pozycje własnego autorstwa.
 3. Wraz z manuskryptem należy złożyć jako załączony plik skan wypełnionego i podpisanego „Oświadczenia o oryginalności publikacji, przeniesienia praw autorskich i finansowaniu” (formularz).
 4. Tabele, wykresy, ilustracje opatrzone numerami i tytułami oraz adnotacją, w jakim programie (innym niż Word) zostały wykonane i do którego miejsca w tekście się odnoszą, powinny być umieszczone w oddzielnych plikach (tzn. każda tabela, wykres, ilustracja zapisana w oddzielnym pliku).
 5. Do artykułu naukowego należy dołączyć streszczenia (250–300 wyrazów), odzwierciedlające strukturę artykułu (wstęp, metodę, wyniki, wnioski), oraz słowa kluczowe (3–5) w języku polskim i języku angielskim.
 6. Przypisy bibliograficzne oraz bibliografia powinny być sporządzone zgodnie ze standardem APA (6th Edition) – wskazówki dla Autorów.
 7. Odwołania do źródeł powinny być umieszczone bezpośrednio w tekście i zawierać:

a) w przypadku cytowania – nazwisko autora, rok wydania, nr strony, np. (Kowalski, 2004, s. 12);

b) w przypadku powoływania się na źródło – nazwisko autora (przy pierwszym powołaniu w artykule podajemy pełne imię i nazwisko, przy kolejnym wystarczy samo nazwisko), rok wydania (ew. nr strony), np. Zdaniem Wojciecha Kowalskiego (2004)…; Zdaniem Kowalskiego (2004, s. 15)…; Zdaniem wielu autorów (Nowak, 2001; Żak, 2003; Kowalski, 2004)...

 1. Bibliografia musi obejmować uporządkowane alfabetycznie (wg nazwiska autorów) wszystkie źródła, z których pochodzą cytaty i informacje zamieszczone w tekście. Elementy opisu bibliograficznego:

  a) książki

  Sękowska, Z. (1974). Pedagogika specjalna. Lublin: UMCS.

  Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: WN PWN.

  Strelau, J., Ciarkowska, W., Nęcka, E. (red.). (2001). Różnice indywidualne. Możliwości i preferencje. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

  b) rozdziały w książkach

  Dyduch, E. (2009). Kierowanie sobą jako umiejętność życiowa młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. W: D. Baczała, J.J. Błeszyński, M. Zaorska (red.), Osoba z niepełnosprawnością – opieka, terapia, wsparcie (s. 339–347). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

  c) artykuły w czasopismach

  Byra, S., Parchomiuk, M. (2015). Przywiązanie a satysfakcja małżeńska współmałżonków osób z niepełnosprawnością ruchową. Studia nad Rodziną, 37, s. 199–220.

  d) niepublikowane dysertacje i prace magisterskie

  Gnoińska, B. (2006). Cyberprzestrzeń kreatorem rzeczywistości dziecka. Nieopublikowana praca magisterska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.

  e) źródła internetowe

  Bałaj, B. (2011). Analiza i interpretacja ruchów oczu w skaningu wyobrażeniowym. Pobrano z: https://www.researchgate.net/publication/262010808_Analiza_i_interpretacja_ruchow_oczu_w_skaningu_wyobrazeniowym.

 2. Wykaz literatury nie powinien zawierać informacji prywatnych ani prac w przygotowaniu. Odwołanie się do takich źródeł może występować jedynie w przypisach.
 3. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tekście artykułu, bez ingerencji w treść merytoryczną.
 4. Teksty niespełniające wymagań Redakcji nie będą kierowane do recenzji.
 5. Wszelkie prawa do nadesłanych i opublikowanych tekstów przechodzą na Wydawcę zgodnie z podpisanym przez Autorów „Oświadczeniem...”.
 6. Autorzy publikacji powinni ujawnić wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji, wkład innych podmiotów oraz źródła jej finansowania (financial disclosure), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 7. W przypadku wykorzystania we własnej pracy obcych utworów Autorzy są zobowiązani załączyć do przekazanych materiałów zgodę – w wersji elektronicznej – na przedruk lub adaptację danego utworu albo jego fragmentu (tabel, rycin, cytatów przekraczających 400 słów itp.) od osób i/lub instytucji posiadających stosowne prawa do przedruku.
 8. Autorzy zobowiązani są również do starannego i rzetelnego podawania źródeł pod ilustracjami, tabelami, wykresami itp.
 9. Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej (ghostwriting – brak ujawnienia wkładu innych osób w powstawanie publikacji, guest authorship, gdy udział autora w powstanie publikacji jest znikomy lub nie miał miejsca, a pomimo to jest Autorem/współautorem publikacji) będą dokumentowane i nagłaśniane.
 10. Artykuły recenzowane są poufnie i anonimowo („podwójna ślepa recenzja”) przez dwóch zewnętrznych ekspertów niepozostających w konflikcie interesów z Autorem/Autorami manuskryptu zgodnie z „Dobrymi praktykami w procedurach recenzyjnych w nauce” (2011) opracowanymi przez MNiSW.
 11. Procedura recenzowania.
 12. Etapy obiegu pracy zgłoszonej do opublikowania.
 13. Kryteria kwalifikacji artykułów.
 14. Lista recenzentów publikowana jest w czasopiśmie raz w roku w numerze piątym.
 15. W przypadku tekstu napisanego przez wiele osób do korespondencji z Redakcją należy wskazać jednego autora.
 16. Autorzy otrzymują autorski egzemplarz numeru czasopisma.