Szkoła Specjalna

 

PL ISSN 0137-818X MEiN 2021: 40 pkt
INDEX COPERNICUS 2022: 93,49
 

Czasopismo „Szkoła Specjalna” stworzone przez Marię Grzegorzewską wychodzi od 1924 roku. Jest jednym z pierwszych w Europie periodyków poświęconych badaniom nad rozwojem, wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W centrum uwagi są także zagadnienia funkcjonowania, kształcenia i wspierania dorosłych osób z niepełnosprawnością, z niedostosowaniem społecznym i tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia.

Procesy rehabilitacji, resocjalizacji, rewalidacji, terapii i wspierania analizowane są w aspektach teoretycznym i empirycznym, prawnym i metodycznym. Prezentowane są również wydarzenia naukowe o zasięgu krajowym i zagranicznym, wymieniane doświadczenia, zwłaszcza z dobrej praktyki pedagogicznej.
Każdy numer czasopisma recenzowany jest przez 2 niezależnych ekspertów z uwzględnieniem zaleceń MNiSW zawartych w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (2011).

 Zapraszamy na stronę  czasopisma Szkoła Specjalna index COPERNICUS

 

NR 1 (317) 2023

TOM LXXXIV

STYCZEŃ

LUTY

NR 2 (318) 2023

TOM LXXXIV

MARZEC

KWIECIEŃ 

NR 3 (319) 2023

TOM LXXXIV

MAJ

CZERWIEC

NR 4 (320) 2023

TOM LXXXIV

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

NR 5 (321) 2023

TOM LXXXXIV

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

 

 

 

Projekt finansowany w ramach umowy 19/WCN/2019/1 ze środków Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.