Struktura artykułu

TEKST POWINIEN BYĆ ZBUDOWANY WEDŁUG PONIŻSZEJ STRUKTURY

 1. Imię/imiona i nazwisko Autora i Współautorów
 2. Afiliacja Autora i Współautorów
 3. Kontakt e-mail do Autora i Współautorów
 4. Tytuł - w języku polskim; tytuły tekstów naukowych powinny być również w języku angielskim i innym dopuszczalnym języku publikacji
 5. Abstrakty – (dotyczy tylko tekstów naukowych, recenzyjnych) w języku angielskim i w języku polskim lub innym dopuszczalnym języku publikacji (od 200 do 250 identycznych słów w każdym języku)
 6. Słowa kluczowe – (dotyczy tekstów naukowych) w języku angielskim i w języku polskim lub innym dopuszczalnym języku publikacji (od 3 do 5 identycznych słów w każdym języku)
 7. Wprowadzenie (bez tytułowania tej części manuskryptu) – należy wyjaśnić powody podjęcia opisywanej w dalszej części artykułu problematyki, jej aktualność i znaczenie
 8. W rozwinięciu (bez tytułowania tej części manuskryptu) w artykułach naukowych (przeglądowych i badawczych) należy dokonać analizy materiałów źródłowych, ugruntować podjętą problematykę w literaturze, stosując styl odwołania do źródeł opisany w Informacji dla Autorów
 9. Metodyka badań (zatytułować tę część manuskryptu) – tu należy przedstawić cel/cele badań, problemy, hipotezy, osoby badane; opisać metody, techniki i narzędzia
 10. Wyniki badań mogą być prezentowane łącznie z dyskusją(zatytułować tę część manuskryptu) – rezultaty, zwłaszcza ilościowe, winny być przedstawione w formie numerowanych i zatytułowanych tabel, wykresów, ilustracji
 11. Dyskusja (zatytułować tę część manuskryptu)  – porównanie wyników z doniesieniami innych autorów, próba wyjaśnienia rozbieżności itp.
 12. Wnioski z badań, podsumowanie (zatytułować tę część manuskryptu)
 13. Bibliografia (References) zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Informacji dla Autorów