Informacje dla autorów

 1. Artykuł naukowy nie powinien przekraczać 15 stron maszynopisu o formacie A4 z uwzględnieniem następujących parametrów: margines 3,5 cm z lewej strony, czcionka Times New Roman 12, interwał 1,5, na stronie 30 wierszy po 60 znaków, tj. 1800 znaków.
 2. Teksty należy przysyłać drogą mailową (szkolaspecjalna@aps.edu.pl) w pełnej wersji oraz w wersji do recenzji. W tej ostatniej należy usunąć z nagłówka swoje nazwisko i afiliację, z publikacji odwołania do badań własnych (można maskować dane pozwalające zidentyfikować Autora używając symboli XY), z bibliografii pozycje własnego autorstwa.
 3. Wraz z manuskryptem należy przysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) wypełnione i podpisane „Oświadczenie o oryginalności artykułu (publikacji), finansowaniu i przeniesieniu praw autorskich” (formularz)
 4. Tabele, wykresy, ilustracje opatrzone numerami i tytułami oraz adnotacją, w jakim programie (innym niż Word) zostały wykonane i do którego miejsca w tekście się odnoszą, powinny być umieszczone w oddzielnych plikach.
 5. Do artykułu naukowego należy dołączyć streszczenie (200-250 wyrazów), odzwierciedlające strukturę artykułu (wstęp, metodę, wyniki, wnioski), oraz słowa kluczowe (3-5) w języku polskim i/lub języku publikacji. Streszczenie w języku angielskim zapewnia Wydawnictwo.
 6. Przypisy bibliograficzne oraz bibliografia powinny być sporządzone zgodnie ze standardem APA (6th Edition).
 7. Odwołania do źródeł powinny być umieszczone bezpośrednio w tekście i zawierać:
  1. w przypadku cytowania - nazwisko autora, rok wydania, nr strony, np.
   (Kowalski 2004, s. 12).
  2. w przypadku powoływania się na źródło - nazwisko autora, rok wydania (ew. nr strony), np.
   Zdaniem W. Kowalskiego (2004)…
   Zdaniem W. Kowalskiego (2004, s. 15)…
   Zdaniem wielu autorów (Nowak 2001, Żak 2003, Kowalski 2004)…
 8. Bibliografia musi obejmować uporządkowane alfabetycznie (wg nazwiska autorów) wszystkie źródła, z których pochodzą cytaty i informacje zamieszczone w tekście.
  Elementy opisu bibliograficznego:
  1. książki - nazwisko, inicjał imienia autora (redaktora), rok wydania, tytuł, miejsce wydania, wydawca, np.
   Sękowska, Z. (1974). Pedagogika specjalna. Lublin: UMCS.
   Wald, I. (red.). (1972). Jak przygotować do życia dziecko umysłowo upośledzone. Warszawa: PZWL.
  2. rozdziału w książce – nazwisko autora rozdziału, rok wydania, tytuł rozdziału, inicjał imienia i nazwisko autora (redaktora) książki, tytuł książki, miejsce wydania,  wydawca, np.
   Lausch-Żuk, J. (1991). Dzieci głębiej upośledzone umysłowo. W: I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: WSiP.
  3. artykułu z czasopisma - nazwisko i inicjał imienia, rok publikacji, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, nr (t.) czasopisma, s. od-do, np.
   Pańczyk, J. (1999). Zasady nauczania specjalnego (dydaktyki specjalnej). Roczniki Pedagogiki Specjalnej. 10, s. 83-84.
  4. pracy niepublikowanej – nazwisko autora, rok, tytuł, określenie rodzaju pracy, siedziba i nazwa instytucji, w której wykonano pracę lub w której jest ona przechowywana, np.
   Murzyn, I. (1989). Problemy osób niepełnosprawnych w wybranych czasopismach społeczno-kulturalnych 1977-87. Bibliografia i próby analizy. Praca magisterska. Warszawa: UW, IBIN.
   Kostrzewski, J. (1987). Skala Podstawowych zdolności Szkolnych. II Rewizja. Podręcznik. Warszawa: APS, Biblioteka Główna.
  5. opis bibliograficzny strony WWW musi zawierać nazwisko autora i tytuł pracy, tryb dostępu, protokół dostępu, a także datę dostępu.
 9. Wykaz literatury nie powinien zawierać informacji prywatnych ani prac w przygotowaniu. Odwołanie się do takich źródeł może występować jedynie w przypisach.
 10. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w tekście artykułu, nie zmieniając treści merytorycznej.
 11. Teksty niespełniające wymagań Redakcji nie będą kierowane do recenzji.
 12. Wszelkie prawa do nadesłanych i opublikowanych tekstów przechodzą na Wydawcę.
 13. Autorzy publikacji powinni ujawnić wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji, wkład innych podmiotów oraz źródła jej finansowania („financial disclosure”), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 14. W przypadku wykorzystania we własnej pracy obcych utworów Autorzy są zobowiązani załączyć do przekazanych materiałów zgodę – w wersji elektronicznej – na przedruk lub adaptację danego utworu albo jego fragmentu (tabel, rycin, cytatów przekraczających 400 słów itp.) od osób i/lub instytucji posiadających stosowne prawa do przedruku.
 15. Autorzy zobowiązani są również do starannego i rzetelnego podawania źródeł pod ilustracjami, tabelami, wykresami itp.
 16. Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej („ghostwriting” – brak ujawnienia wkładu innych osób w powstawanie publikacji, „guest authorship”, gdy udział autora w powstanie publikacji jest znikomy lub nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) będą dokumentowane i nagłaśniane.
 17. Artykuły recenzowane są poufnie i anonimowo („podwójna ślepa recenzja”) przez dwóch zewnętrznych ekspertów niepozostających w konflikcie interesów z autorem/autorami manuskryptu zgodnie z „Dobrymi praktykami w procedurach recenzyjnych w nauce” (2011) opracowanymi przez MNiSW.
 18. Procedura recenzowania.
 19. Etapy obiegu pracy zgłoszonej do opublikowania.
 20. Lista recenzentów publikowana jest w czasopiśmie raz w roku w numerze piątym.
 21. Autorzy otrzymują autorski egzemplarz czasopisma.