EN

Informacje dla autorów

 1. Artykuł naukowy nie powinien przekraczać 20 tysięcy znaków, tj. ok. 13 stron maszynopisu o formacie A4 z uwzględnieniem następujących parametrów: margines 3,5 cm z lewej strony, czcionka Times New Roman 12, interwał 1,5, na stronie 30 wierszy po 60 znaków, tj. 1800 znaków.
 2. Teksty należy przysyłać drogą mailową (redakcja@aps.edu.pl; e-szkolaspecjalna.pl) w pełnej wersji oraz w wersji do recenzji. W tej ostatniej należy usunąć z nagłówka swoje nazwisko i afiliację, z publikacji odwołania do badań własnych (można maskować dane pozwalające zidentyfikować Autora używając symboli XY), z bibliografii pozycje własnego autorstwa.
 3. Wraz z manuskryptem należy przysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) wypełnione i podpisane „Oświadczenie o oryginalności artykułu (publikacji), finansowaniu i przeniesieniu praw autorskich” (formularz).
 4. Tabele, wykresy, ilustracje opatrzone numerami i tytułami oraz adnotacją, w jakim programie (innym niż Word) zostały wykonane i do którego miejsca w tekście się odnoszą, powinny być umieszczone w oddzielnych plikach (tzn. każda tabela, wykres, ilustracja zapisana w oddzielnym pliku).
 5. Do artykułu naukowego należy dołączyć streszczenie [300 (+/–10) wyrazów], odzwierciedlające strukturę artykułu (wstęp, metodę, wyniki, wnioski), oraz słowa kluczowe (5–7) w języku polskim i języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim zapewnia Wydawnictwo.
 6. Przypisy bibliograficzne oraz bibliografia powinny być sporządzone zgodnie ze standardem APA.
 7. Odwołania do źródeł powinny być umieszczone bezpośrednio w tekście i zawierać:
  1. w przypadku cytowania – nazwisko autora, rok wydania, nr strony, np. (Kowalski, 2004, s. 12).
  2. w przypadku powoływania się na źródło – nazwisko autora, rok wydania (ew. nr strony), np. Zdaniem W. Kowalskiego (2004)…; Zdaniem W. Kowalskiego (2004, s. 15)… Zdaniem wielu autorów (Nowak, 2001; Żak, 2003; Kowalski, 2004)…
 8. Bibliografia musi obejmować uporządkowane alfabetycznie (wg nazwiska autorów) wszystkie źródła, z których pochodzą cytaty i informacje zamieszczone w tekście. Elementy opisu bibliograficznego:
  1. książki – nazwisko, inicjał imienia autora (redaktora), rok wydania, tytuł, miejsce wydania, wydawca, np. Sękowska, Z. (1974). Pedagogika specjalna. Lublin: UMCS. Wald, I. (red.). (1972). Jak przygotować do życia dziecko umysłowo upośledzone. Warszawa: PZWL.
  2. rozdziału w książce – nazwisko autora rozdziału, rok wydania, tytuł rozdziału, inicjał imienia i nazwisko autora (redaktora) książki, tytuł książki, miejsce wydania, wydawca, np. Lausch-Żuk, J. (1991). Dzieci głębiej upośledzone umysłowo. W: I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: WSiP.
  3. artykułu z czasopisma – nazwisko i inicjał imienia, rok publikacji, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, nr (t.) czasopisma, s. od-do, np. Pańczyk, J. (1999). Zasady nauczania specjalnego (dydaktyki specjalnej). Roczniki Pedagogiki Specjalnej. 10, s. 83-84.
  4. pracy niepublikowanej – nazwisko autora, rok, tytuł, określenie rodzaju pracy, siedziba i nazwa instytucji, w której wykonano pracę lub w której jest ona przechowywana, np. Murzyn, I. (1989). Problemy osób niepełnosprawnych w wybranych czasopismach społeczno-kulturalnych 1977-87. Bibliografia i próby analizy. Praca magisterska. Warszawa: UW, IBIN. Na przykład: Kostrzewski, J. (1987). Skala Podstawowych zdolności Szkolnych. II Rewizja. Podręcznik. Warszawa: APS, Biblioteka Główna.
  5. opis bibliograficzny strony WWW musi zawierać nazwisko autora i tytuł pracy, tryb dostępu, protokół dostępu, a także datę dostępu.
 9. Wykaz literatury nie powinien zawierać informacji prywatnych ani prac w przygotowaniu. Odwołanie się do takich źródeł może występować jedynie w przypisach.
 10. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w tekście artykułu, nie zmieniając treści merytorycznej.
 11. Teksty niespełniające wymagań Redakcji nie będą kierowane do recenzji.
 12. Wszelkie prawa do nadesłanych i opublikowanych tekstów przechodzą na Wydawcę.
 13. Autorzy publikacji powinni ujawnić wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji, wkład innych podmiotów oraz źródła jej finansowania („financial disclosure”), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 14. W przypadku wykorzystania we własnej pracy obcych utworów Autorzy są zobowiązani załączyć do przekazanych materiałów zgodę – w wersji elektronicznej – na przedruk lub adaptację danego utworu albo jego fragmentu (tabel, rycin, cytatów przekraczających 400 słów itp.) od osób i/lub instytucji posiadających stosowne prawa do przedruku.
 15. Autorzy zobowiązani są również do starannego i rzetelnego podawania źródeł pod ilustracjami, tabelami, wykresami itp.
 16. Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej („ghostwriting” – brak ujawnienia wkładu innych osób w powstawanie publikacji, „guest authorship”, gdy udział autora w powstanie publikacji jest znikomy lub nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) będą dokumentowane i nagłaśniane.
 17. Artykuły recenzowane są poufnie i anonimowo („podwójna ślepa recenzja”) przez dwóch zewnętrznych ekspertów niepozostających w konflikcie interesów z autorem/autorami manuskryptu zgodnie z „Dobrymi praktykami w procedurach recenzyjnych w nauce” (2011) opracowanymi przez MNiSW.
 18. Procedura recenzowania.
 19. Etapy obiegu pracy zgłoszonej do opublikowania.
 20. Kryteria kwalifikacji artykułów.
 21. Lista recenzentów publikowana jest w czasopiśmie raz w roku w numerze piątym.
 22. W przypadku tekstu napisanego przez wiele osób do korespondencji z Redakcją należy wskazać jednego autora.
 23. Autorzy otrzymują autorski egzemplarz czasopisma.

Aktualności

18-10-2020

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci Profesora Adama Frączka

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci Profesora Adama Frączka byłego Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
12-10-2020

MISTRZOWIE DYDAKTYKI WDROŻENIE TUTORINGU - rekrutacja do programu

MISTRZOWIE DYDAKTYKI WDROŻENIE TUTORINGU - rekrutacja do programu
13-10-2020

Nagroda dla prof. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego

Miło nam poinformować, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek przyznał Panu Profesorowi Stefanowi M. Kwiatkowskiemu nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizac…